آگهي مناقصه اجاره ماشين آلات مكانيزه خدمات شهري(جمع آوري زباله) براي مدت 6ماه
۱۳۹۷/۱۰/۲۶

بازدید

آگهي مناقصه اجاره ماشين آلات مكانيزه خدمات شهري(جمع آوري زباله) براي مدت 6ماه


شهرداري بندر انزلي در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهرنسبت به اجاره ماشين آلات مكانيزه خدمات شهري(جمع آوري زباله) براي مدت 6ماه از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.

موضوع مناقصه : عبارت است از اجاره 18 دستگاه خودروي مكانيزه حمل زباله شامل 16 دستگاه خودروي مكانيزه 6تن و 2 دستگاه خودروي مكانيزه 10 تن همگي مدل سال 1393 به بعد

مبلغ تضمين: 000/0 00/132 ريال

نوع تضمين : ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا در وجه شهرداري و يا واريز نقدي به حساب بانكي شهرداري به شماره حساب3100000759009 بانك ملي به نام شهرداري بندر انزلي

هزينه خريد اسناد مناقصه : مبلغ  000/ 500 ريال واريزبه حساب شماره 107632759001 0 نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

تاريخ فروش اسناد  مناقصه : از  ساعت 9 صبح  روز پنجشنبه مورخ  4/11/1397 لغايت پايان وقت اداري  دوشنبه 15/11/1397

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات :ساعت 9صبح روز چهارشنبه مورخ 17/11/1397

 تاريخ باز گشايي پاكتها : راس ساعت 11صبح روزچهارشنبه مورخ 17/11/1397

محل بازگشايي پاكتها : دفتر كار شهردار بندر انزلي

محل فروش اسناد :واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي

محل تحويل اسناد : دبيرخانه شهرداري بندر انزلي

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر و يا چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

-مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.

-مقادیر و میزان حجم کار : روزانه حداقل ۸ ساعت مفید با تعيين وقت مسئول خدمات شهری می باشد

-تامین کلیه هزینه های خودرو اعم از سوخت، بیمه، استهلاک اعم از لاستيك، خرابي و غيره ، هزينه هاي ناشي از تصادف، تامين لوازم يدكي بر عهده برنده مناقصه و تامین راننده بعهده شهرداری خواهد بود .

پيمانكار موظف است كليه تعميرات با تامين قطعات و تجهيزات مورد نياز جهت آماده سازي خودروها را در محل تعيين شده توسط اداره ماشين الات انجام دهد

-نحوه تسلیم پاكتها: ۱- سپرده شرکت در مناقصه پاکت ( الف ) ۲- اسناد مناقصه(اسناد خريداري شده) به همراه اسناد(برابر اصل شده) خودروها شامل اسناد مالكيت يا اجاره حداقل 14 دستگاه با تعهد تامين 4 دستگاه(مالكيت يا اجاره) قبل از آغاز فعاليت و چنانچه نتواند خودروها را در موعد مقررتامين نمايد ضمن ضبط ضمانتنامه نفراول، نفر دوم و به ترتيب در صورت عدم اجراي تعهد نفرات بعدي به عنوان برنده انتخاب ميگردد. شامل كارت ماشين، برگه معاينه فني از مراكز معتبر، بيمه شخص ثالث و كارت سوخت بانضمام مدارک اشخاص حقيقي و يا حقوقي شامل گواهي امضا براي صاحبان امضا، اساسنامه شركت، آخرين تغييرات معتبرثبت شده در روزنامه رسمي، ارائه مدرك عدم بدهي مالياتي و مفاصا حساب به نحوي كه بدهي ها در آينده موجب توقيف خودروها نشود. رزومه و حداقل يك نمونه قرارداد در حوزه جمع آوري پسماند. ارائه مدرك معتبر جهت تردد و تاييد صلاحيت از راهور يا حمل و نقل و يا اداره كار جهت فعاليت خودروها در پاکت (ب) و برگ پیشنهاد قیمت به صورت صریح و خوانا در پاکت (ج) و هر سه پاکت در یک پاکت بزرگ قرار داده شده و به دبيرخانه شهرداري تحويل داده شود.  

-هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

-در صورت انصراف نفر اول سپرده ايشان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت  انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بنا به صرفه و صلاح شهرداری مختار می باشد.

-ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

-متقاضيان ميتوانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44541935 واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.