آگهي مناقصه عمومي شهرداري بندرانزلي واگذاري امور خدمات شهري
۱۳۹۹/۰۸/۱۱

بازدید

شهرداري بندرانزلي در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهرنسبت به واگذاري امور خدمات شهري به صورت حجمي از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.