آگهي مناقصه 6 دستگاه پل عابر پياده با آسانسور و پله معمولی در مکان های جانمایی شده
۱۳۹۷/۰۹/۲۱

بازدید

«آكهي فرخوان عمومی»

نوبت اول

شهرداري بندرانزلي در نظر دارد  به استناد بند 3 صورتجلسه مورخ 97/4/3 شورای اسلامی شهر، از طريق فراخوان عمومي نسبت به ساخت، نصب و راه اندازي 6 دستگاه پل عابر پياده با آسانسور و پله معمولی در مکان های جانمایی شده ذیل، به روش BOT با  بهره برداري از فضاي تبليغاتي روی عرشه پل و نيز حفظ و نگهداري از پل در طول دوران مشارکت اقدام نماید. بديهي است شركت كنندگان در فراخوان مي بايست مدت زمان پيشنهادي بهره‌برداري خود را بعد ار سه ماه دوره ساخت، اعلام نمايند و برنده فراخوان پيشنهاد دهنده‌اي خواهد بود كه كمترين مدت زمان بهره برداری را اعلام نمايد.

 

 

لذا از کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت خرید اسناد فرخوان عمومی از روز دوشنبه مورخ 26/9/97  لغایت 6/10/97 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر به اداره سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری بندرانزلی مراجعه نمایند و ضمن ارائه فیش بانکی به مبلغ  500/000 ریال (به ازای هر پل)، واريز به حساب شماره 0107632759001 نزد  بانك ملي شعبه بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي، اسناد فراخوان را خریداری نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ 6/10/97 پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری بندرانزلی تحویل و رسید دریافت نمایند.

سایر مشخصات مناقصه به شرح ذیل می باشد:

مبلغ سپرده شرکت در فراخوان: 450.000.000 ریال به ازای هر پل

نوع سپرده شرکت در فراخوان: سفته و یا ضمانتنامه بانكي شركت در فراخوان در وجه شهرداري و يا واريز نقدي به حساب بانكي شهرداري به شماره 3100000759009 نزد بانك ملی شعبه مركزي بندرانزلي

تاريخ باز گشايي پاكتها: راس  ساعت 17 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 9/10/97

محل بازگشايي پاكتها: دفتر كار شهردار بندر انزلي

محل فروش اسناد: واحد سرمایه گذاری شهرداري بندر انزلي

محل تحويل اسناد: دبيرخانه شهرداري بندر انزلي

مدت اعتبار پيشنهاد: پيشنهاد ارائه شده مي بايست به مدت شش ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد داراي اعتبار باشد.

شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار است.

حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها درجلسه بازگشایی پاکات مجاز است.

برندگان اول و دوم و سوم فراخوان هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند؛ در صورت تصویب هیات عالی سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد  سپرده  يا سپرده هاي مخدوش و يا كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

هزينه آگهي به عهده برنده فراخوان مي باشد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد فراخوان مندرج است.

متقاضيان مي‌توانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن  44542052-013 تماس و يا اداره سرمايه‌گذاري  مراجعه نمايند.

                                                                          

                                                                            

                                                                                        روابط عمومي شهرداري بندر انزلي