اطلاعیه ( ساماندهی تابلوها و تبلیغات شهری )
۱۳۹۱/۰۵/۲۳

بازدید

شهرداري بندر انزلي در نظر دارد به منظور ساماندهي وضعيت تبليغات شهري ، جلوگيري از تبليغات نامناسب  و آسيب هاي ناشي از آن ٬ بهبود سيماي شهري در قالب منظر مطلوب شهري و آرامش بصري و رفاه حال همشهريان ارجمند ، طرح ساماندهي تبليغات محيطي را اجرا نمايد. بر اساس اين طرح :


    قبل از هر گونه تبليغ جهت كسب اطلاعات از نحوه ي اجراي آن و ضوابط مربوط به شهرداري مراجعه فرمائيد.
    نصب تابلوهاي موقت در معابر ( پياده رو و جاده ) به صورت بوم و تابلوهاي دوطرفه اكيدا ممنوع مي باشد.
    نصب بنرهاي داربستي يا هر نوع تبليغي كه در آن سازه ي  داربست استفاده گردد ، اكيدا ممنوع است.
    نصب بنر از افراد متوفي تحت هر عنواني در مسيرهاي اصلي و فرعي ( معابر ) ممنوع است.
    مغازه ها و كليه صنوفي كه در مسير اصلي حضور دارند تنها مجاز به نصب تابلو در پيشاني مغازه بوده و نصب تابلو بر روي سايه بان و سقف ممنوع مي باشد. لازم به ذكر است صنوفي كه استانداردهاي نصب تابلو را رعايت فرمايند از پرداخت عوارض تابلو معاف مي باشند.