انتصاب مهندس سیامك خوش گفتار به به عنوان مسئول واحد پیمان و رسیدگی شهرداری
۱۳۹۱/۰۴/۲۲

بازدید

طي حكم مورخ 17/4/91  مهندس سيامك خوش گفتار كارشناس واحد ساختماني با بيش از 10 سال سابقه كار و داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران به عنوان مسئول واحد امور پيمان و رسيدگي انتخاب شد. پيش از اين مهندس علي نوربخش به طور همزمان مسئوليت واحدهاي عمران و پيمان و رسيدگي را به عهده داشت.