با لوله گذاری و بازگشائی مسیر هدایت آبهای سطحی كلویر 2 زمینهای غرق در آب خشك شد
۱۳۹۲/۰۹/۲۳

بازدید

     با لوله گذاری و بازگشائی مسیر هدایت آبهای سطحی منطقه کلویر 2 انزلی ، حجم عظیمی از آبهای سطحی منطقه که سالها اراضی و زمینهای منطقه کلویر 2 و پشت مجتمع مسکن مهر را در بر گرفته بود به سمت دریا هدایت شد تا پس از سالها بخش عظیمی از زمینهای غرق در آب منطقه خشک شود.


شایان ذکر است با لوله گذاری عرضی مسیر خیابان گردشگری جنب هتل نمونه گردشگری با جفت لوله بتنی 1000 کانال هدایت آبهای سطحی منطقه که از محدوده میهمانسرای مسکن و شهرسازی عبور کرده بود بازگشایی و فعال شد تا اراضی غرق در آب سراز آب درآورد . این پروژه توسط شهرداری منطقه یک انزلی که مسولیت اجرای آن بر عهده آقای  اسماعیل خجسته است، اجرا گردید.