با پرداخت به موقع عوارض نوسازي از طرح بيمه خسارت آتش سوزي بهره مند گرديد
۱۳۹۰/۱۱/۲۰

بازدید

شهرداري بندر انزلي به استناد مجوز شوراي اسلامي٬ در نظر دارد نسبت به انجام طرح بيمه خسارت آتش سوزي واحدهاي مسكوني تا سقف 120 ميليون ريال اقدام نمايد.


لذا شهروندان گرامي مي توانند با پرداخت به موقع عوارض نوسازي از مزاياي اين طرح بهره مند گردند.