برنامه زمانبندي مسابقات ورزشي جشنواره
۱۳۹۵/۰۵/۱۸

بازدید

 در حين برگزاري جشنواره لاله هاي تالابي مسابقات ورزشي براي ايجاد روحيه شادي و نشاط در خانواده ها برگزار مي شود .


برنامه زمان بندي مسابقات ورزشي :

مسابقه مجسمه هاي شني:  ساعت 7 الي 8  ، دوشنبه95/5/18     

مسابقه فريزبي:  ساعت 7 الي 8   ، سه شنبه،  95/5/19  

مسابقه پروازبادبادك ها :  ساعت 7 الي 8 ،چهارشنبه ، 95/5/20

مسابقه يوگا:    ساعت 7 الي 8  ، پنج شنبه، 95/5/21     

مسابقه دارت :  ساعت 7 الي 8،  جمعه،   95/5/22

 

مكان : طرح درياي پاسداران

شركت در مسابقات براي عموم آزاد و رايگان مي باشد.