برگزاري كارگاه آموزشي مديريت پسماند براي مديران مدارس شهرستان بندر انزلي
۱۳۹۷/۰۹/۰۱

بازدید

برگزاري كارگاه آموزشي مديريت پسماند براي مديران مدارس شهرستان بندر انزلي


به گزارش اداره ارتباطات شهرداري بندرانزلي با عنايت به اهميت وضرورت مديريت پسماند و فرهنگ سازي در بخش تفكيك زباله از مبدا و پيرو جلسات انجام شده در سنوات گذشته، جلسه اي در قالب كارگاه آموزشي مديريت پسماند براي مديران شهرستان بندرانزلي در تاريخ 97/9/1 با همكاري اداره آموزش و پرورش در محل ساختمان زنده ياد سايبان برگزار و كارشناسان شهرداري نسبت به تدوين اهميت موضوع مطالبي را ارائه نمودند. شايان ذكر است در ماه گذشته جلسه اي براي مديران مهدهاي شهرستان و همچنين دوره بهبود عملكرد براي مديران سطح شهرستان برگذار شد.

شهرداري بندرانزلي بر اساس وظايف ذاتي خود آموزش هايي را در مقوله فرهنگ سازي انجام داده و طي سال هاي آتي با برگزاري مزايده واگزاري و انتخاب پيمانكار واجد شرايط ادامه روند با نظارت شهرداري توسط بخش خصوصي انجام گيرد.

حوزه معاونت خدمات شهري