برگزاری اولین جلسه كمیته انضباطی در سازمان اتوبوسرانی
۱۳۹۳/۰۷/۰۹

بازدید

     اولین جلسه کمیته انضباطی سازمان اتوبوسرانی درسال جاری در تاریخ 93/7/7 راس ساعت مقرر با حضور کلیه اعضاء در دفتر مدیر عامل سازمان برگزار ونسبت به موارد مطرح شده بحث وبررسی و ...

 

 


    

اولین جلسه کمیته انضباطی سازمان اتوبوسرانی درسال جاری در تاریخ 93/7/7 راس ساعت مقرر با حضور کلیه اعضاء در دفتر مدیر عامل سازمان برگزار ونسبت به موارد مطرح شده بحث وبررسی واتخاذ تصمیم  صورت گرفت