برگزاری مسابقه بزرگ تفسیر سوره مباركه حجرات
۱۳۹۱/۰۹/۲۰

بازدید

 با عنایت به منویات مقام معظم رهبری در خصوص نهضت تدبر در قرآن و تاثیر آن در زندگی اجتماعی ، این شهرداری در رویکردی جدید اقدام به تهیه و توزیع کتب تفسیر سور قرآنی نموده است و برای ایجاد انگیزه مطالعه موثر ، مسابقه ای با اهداء جوایز ارزنده برای هر سوره در نظر گرفته است.در همین راستا، برای شرکت در مسابقه و دریافت فایل تفسیر سوره مبارکه "حجرات"  بر روی گزینه فایل الحاقی کلیک کنید.


 

سوالات مسابقه شماره 1، تفسیر سوره مبارکه حجرات

الف ) آزمایش خداوند از قلوب بندگان برای چیست ؟

1 ) شناخت بندگان                             

2 ) شناخت خداوند                        

3 ) بروز استعداد انسانها              

4 ) همه موارد

ب ) تجسس در کدام یک از امور مردم مجاز نیست ؟

1 ) امور شخصی

2 ) امور کلی مربوط به جامعه      

3 ) امور جزیی مربوط به جامعه

4 ) امور اجتماعی

ج ) فاسق در خبررسانی چه هدفی را دنبال میکند ؟

1 ) ایجاد فتنه

2 ) برهم زدن امنیت

3 ) قضاوت بدون علم                

4 ) 1 و 2

د ) امام علی علیه السلام  دروغگو را به چه چیزی تشبیه می کند ؟

1 ) مردار

2 ) سراب

3 ) منافق

4 ) نابینا

هـ ) در قرآن کدام گزینه زینت قلب شمرده شده است ؟

1 ) علم

2 ) ایمان

3 ) جهاد

4 ) شجاعت

و ) علت برتری ایمان بر علم چیست ؟

1 ) ایمان از مقوله محبت است              

2 ) ایمان امری ظاهری است         

3 ) ایمان امری دائمی است    

4 ) ایمان زینت قلب است

ز ) امام علی علیه السلام  درباره امتی که در میان آنها حق ضعیف از قوی گرفته نمی شود چه فرمود ؟

1 ) در مسلمانی آنها شک کنید

2 ) مسلمان نیستند

3 ) قداست و ارزشی ندارند

4 ) رسول خدا از آنان راضی نیست

ح ) کسی که از تمسخر دیگران توبه نکند اینگونه است :

1 ) ظالم

2 ) کافر

3 ) فاسق

4 ) مغضوب درگاه الهی

ط ) براساس روایت ، نشستن در مسجد عبادت است تا زمانی که ...

1 ) خوابمان نبرد

2 ) حرف دنیوی نزنیم

3 ) یکدیگر را احترام کنیم

4 ) غیبت نکنیم

ی ) گناه غیبت به وسیله کدام گزینه صورت می گیرد ؟

1 ) زبان

2 ) اشاره

3 ) نوشتن

4 ) همه موارد

ک ) در حدیث ایمان و اسلام به ترتیب به چه چیزی تشبیه شده است ؟

1 ) کعبه و مسجدالحرام

2 ) کعبه و حجر الاسود

3 ) انگشتر و نگین

4 ) مسجد و محراب پیامبر

ل ) در مدار توحید ، ارزشها بر اساس چیست ؟

1 ) عمل صالح

2 ) اخلاص قلبی

3 ) ولایت پذیری

4 ) خفا و پنهان کاری

م ) منت و نعمت بزرگ الهی کدام است ؟

1 ) هدایت به اسلام

2 ) پذیرش اسلام

3 ) عاقبت به خیری

4 ) 1 و 2

ن ) کدام آیه به اصل مساوات در آفرینش زن و مرد و تفاوت در ویژگی های بشری اشاره دارد ؟

1 ) آیه 10

2 ) آیه 11               

3 ) آیه 13

4 ) آیه 14

لطفا گزینه های صحیح را ذیل حرف مربوط به هر سئوال بنویسید و عدد چهارده رقمی حاصل را با توجه به سمت جهت نما  از چپ به راست به سامانه پیامکی شهرداری بندرانزلی به شماره  30001195   ارسال فرمائید. در صورت نیافتن پاسخ هر سئوال عدد صفر را مرقوم فرمائید.

 

 

 

ن

م

ل

ک

ی

ط

ح

ز

و

هـ

د

ج

ب

الف