توزيع ماسك و الكل بين مساجد شهر براي برگزاري مراسم شب هاي قدر
۱۴۰۰/۰۲/۱۵

بازدید

توزيع ماسك و الكل بين مساجد شهر براي برگزاري مراسم شب هاي قدر با رعايت فاصله گذاري و شيوه نامه هاي بهداشتي