جلسه سرپرست شهرداري بندرانزلي با اصحاب رسانه برگزار مي گردد
۱۳۹۹/۰۲/۲۷

بازدید

به گزارش اداره ارتباطات و امور بين الملل شهرداري بندرانزلي، جلسه سرپرست شهرداري بندرانزلي با خبرگزاري ها و رسانه هاي مجازي جهت ارائه عملكرد يك ماهه مهدي خليلي برگزار مي گردد.