جلسه ي بررسي وضعيت ترافيكي انزلي در دفتر شهردار برگزار شد
۱۳۹۷/۰۶/۲۲

بازدید

جلسه ي بررسي وضعيت ترافيكي انزلي در دفتر شهردار برگزار شد.


به گزارش اداره ي ارتباطات اين جلسه با حضور سروان مهوي رئيس پليس راهور انزلي و شركت اعضاي شوراي شهر، شهرداران نواحي و مسئولين واحد هاي شهرداري در دفتر شهردار برگزار شد. دكتر پورقربان در اين جلسه با تاكيد بر ساماندهي وضعيت ترافيكي خواستارارائه ي پيشنهادات از اعضاي حاضر در جلسه شد.