عملكرد عمرانی شهرداری بندر انزلی ( شش ماهه اخیر-آسفالت )
۱۳۹۱/۰۴/۱۷

بازدید

آسفالت انجام شده در منطقه انزلی :   82000  متر مربع

آسفالت انجام شده در منطقه غازیان :64000  متر مربع


جمع کل آسفالت انجام شده در سطح شهر  :146 هزار  متر مربع

 به عرض متوسط 7 متر  :  21 کیلومتر

مبلغ کل آسفالت : 33 میلیارد ریال