عملكرد عمرانی شهرداری بندر انزلی ( پروژه بهسازی بلوار قدس)
۱۳۹۱/۰۴/۲۷

بازدید

موزائیک فرش    2500 متر مربع       

جدول فانتزی     700 متر طول                       


     

تخریب سکوهای قدیمی و اجرای روشنایی ضلع شمالی بلوار قدس – ساخت و نصب نیمکت فلزی دو طرفه – نصب  سطل زباله

        میزان اعتبار : مبلغ 500/000/000    ریال

         هدف : رفاه حال شهروندان و جذب توریست