عملکرد عمرانی شهرداری بندر انزلی ( در شش ماهه اخير - نصب پايه چراغ )
۱۳۹۱/۰۴/۰۷

بازدید

نصب پايه چراغ در خيابان حاشيه ضلع جنوبي شنبه بازار روگا

مشخصات : نصب 21 عدد پایه چراغ 11 متری
اعتبار : 400/000/000 ريال
 هدف : تامین روشنائی


 

 نصب پايه چراغ در بلوار قدس جنب يگان دريايي

مشخصات : نصب 10 عدد پایه چراغ 6 متری
نصب 12 عدد پایه چراغ 11 متری
اعتبار : 86/100/000 ريال
 هدف : تامین روشنائی

 

نصب پايه چراغ در بلوار كريم بخش

مشخصات : نصب 30 عدد پایه چراغ
اعتبار : 600/000/000 ريال
 هدف : تامین روشنائی