متن نامه شهردار به فرماندار جهت تاكید بر اجرای طرح مسیر سبز -ساحل پاك(هفته سوم)
۱۳۹۳/۰۶/۰۴

بازدید

     جناب آقاي روحاني فر

فرماندار محترم شهرستان بندرانزلي

سلام عليكم

احتراما ،پيرو مرقومه شماره 42/5244 مورخه 93/5/15  وبر حسب تاكيدات كارگروه پسماند شهرستان وپيگيريهاي عديده اين شهرداري به جهت برنامه ريزي واجرايي شدن اين طرح ماندگار درراستاي تفاهم نامه مسيرسبز-ساحل پاك كه مقررگرديده هرهفته روزهاي چهارشنبه ساعت9 صبح تاپايان شهريورماه درفالب يك ...


    

جناب آقاي روحاني فر

فرماندار محترم شهرستان بندرانزلي

سلام عليكم

احتراما ،پيرو مرقومه شماره 42/5244 مورخه 93/5/15  وبر حسب تاكيدات كارگروه پسماند شهرستان وپيگيريهاي عديده اين شهرداري به جهت برنامه ريزي واجرايي شدن اين طرح ماندگار درراستاي تفاهم نامه مسيرسبز-ساحل پاك كه مقررگرديده هرهفته روزهاي چهارشنبه ساعت9 صبح تاپايان شهريورماه درفالب يك اسلوب مديريت شده نسبت به پاكسازي سواحل در سطح شهر اقدام شايسته اي انجام شود ،اولين جلسه آن در مورخ 93/5/22 با حضوراقشار مردم ،ادرات محيط زيست،ابفا ونيروي دريايي وپرسنل شهرداري بانظم خوبي اجراوپاكسازي اوليه انجام شد،نكته قابل تامل دراين طرح عدم همكاري ومشاركت ادارات ونهادهاي مرتبط (موضوع ماده 5 تفاهم نامه) بوده كه اميدوارم تذكر آن مقام محترم وباتاكيدات لازم شاهد حضور اين مديران جهت خدمت وحفاظت بيشتر از محيط زيست شهرباشيم،مراتب جهت هرگونه اقدام تقديم وجلسه آينده نيزهمچون گذشته راس ساعت 9 صبح از ابتداي خيابان پاسداران جنب پارك ساحلي (شهرداري ناحيه 3) انجام مي شود ،كه حضور حضرتعالي وساير همكاران نيز مسرت بخش محفل خواهد بود.

                                                             

                                                                                                                                         رضا پورشعبان

                                                                                                                                        شهردار بندرانزلي)