مراحل ساخت و تجهيز گلخانه شهرداري بندرانزلي
۱۳۹۸/۰۹/۰۶

بازدید

درجهت کاهش هزینه های شهرداری وارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان و با بهره گیری از توان نیروهای داخلی گلخانه شهرداری بندرانزلي ساخته شد.

واحد فضای سبز شهرداري بندرانزلي، توسط تلاشگران حوزه فضای سبز توانسته است با تولید و رشد دهی هزاران بوته نشاء گل در گلخانه های موجود، این نشاها را به منظور زیباسازی فضاهای سبز شهری و کاشت  آماده نماید.
 با تولید نشاهای گلهای یک ساله و دائمی در گلخانه های شهرداری  بندرانزلي به میزان قابل توجهی هزینه های فضای سبز شهر كاهش مي يابد.