مراسم فرش سبزه در بندرانزلی
۱۳۹۸/۰۱/۱۴

بازدید

فراخوان شهرداری بندرانزلی در روز سیزده بدر برای جمع آوری سبزه ها و جلوگیری از آلودگی دریا و سواحل و تشکیل فرش سبزه انجام شد و تعداد زیادی از خانواده ها سبزه خود را به محل تعیین شده در ورودی اصلی بلوار تحویل دادند.


عکس: زهرا جمال پور