هشتمین جلسه دور چهارم شورای اسلامی شهر بندرانزلی در تاریخ 92/8/26 برگزار شد
۱۳۹۲/۰۸/۲۷

بازدید

     موضوعات مطرح شده:

- بررسي چارت سازماني آتشنشاني بندرانزلي

- بررسي واگذاري نگهداري شماري از پارك هاي محله ای به هيئت امناي مساجد و يا پايگاه هاي بسيج محلات جهت گماردن نيروهاي محلي در حفاظت و نگهداري از پارك ها و سرويس هاي مربوط به آن


- بررسي نحوه آزادسازي زمين هاي باقيمانده طرفين پل جديد انزلي (پل ولايت 2)

- بررسي مغايرت هاي وارده به ساختار كميسيون ها و برخي نمايندگان شوراي اسلامي شهر انزلي

نتایج جلسه:

-    چارت سازماني آتشنشاني بندرانزلي به طور مشابه با شهرهاي هم رده تصويب شد.

-    موضوع واگذاري شماري از پارك هاي محله ای به هيئت امناي مساجد و يا پايگاه هاي بسيج محلات با انعقاد قراردادهاي قانوني از سوي شهرداري مورد موافقت گرديد.

-    نحوه آزادسازي شماري از زمين هاي طرفين پل انزلي كه با كليات آن موافقت گرديد، به كميسيون فني-عمراني ارجاع گرديد تا در اسرع وقت و پس از بررسي،‌مجددا جهت تصويب به شوراي اسلامي ارجاع گردد.

-    ساختار كميسيون ها و نيز شماري از نمايندگان معرفي شده شوراي اسلامي شهر انزلي به برخي كميسيون هاي شهري به صورت تعريف شده در قانون تغيير يافت.