گزارش تصويري پروژه هاي عمراني در حال انجام شهرداري بندرانزلي
۱۳۹۸/۰۷/۱۸

بازدید

روكش آسفالت خيابان بندر

 

روكش آسفالت خيابان معلم

روكش آسفالت ميدان تمدن

سنگ فرش بلوار انزلي

ساخت پناهگاه سگ هاي بلاصاحب